บ้านนักวิทย์น้อย 58

โพสต์7 มิ.ย. 2558 02:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2558 07:28 ]
วันที่  6-7 มิถุนายน 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" รุ่นที่ 5  ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชานารถ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สู่การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูอนุบาลจากโรงเรียนนำร่องของโครงการ รุ่นที่ 5 จำนวน 15 โรงเรียน ของอำเภอนครชัยศรี สามพราน บางเลน และพุทธมณฑล โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 30 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558  ระยะที่ 2 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดประชานารถ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์) / แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง
- หมุดลอยน้ำ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูศิริ อินทร์วิมล)
- หลอดดำน้ำ (ครูวรินทร พึ่งแสง, ครูวยุรีย์ โชคบันดาลสุข)
- เนินน้ำ (ครูสังเวียน พึ่งแก้ว, ครูเรณู ใจซื่อกุล)
- ทอร์นาโดในขวด (ครูภาวิณี ศรีโสภา, ครูวรินทร พึ่งแสง)
- การละลายของน้ำตาล (ครูบำรุง ศรีแก้ว, ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง)
- ความลับของสีดำ (ครูศิริ อินทร์วิมล, ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา)
- เมล็ดพืชเต้นระบำ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูภาวิณี สีโสภา)
- กักน้ำไว้ (ครูสังเวียน พึ่งแก้ว, ครูวยุรีย์ โชคบันดาลสุข)
- ไหลแรง ไหลค่อย (ครูบำรุง ศรีแก้ว, ครูภาวิณี สีโสภา)
- ระฆังดำน้ำ และเครื่องเป่าฟองสบู่ (ครูเรณู ใจซื่อกุล, ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง)
- ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง (ครูเรณู ใจซื่อกุล, ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา)
- เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (ครูวรินทร พึ่งแสง, ครูเรณู ใจซื่อกุล)
- งูเต้นระบำ (ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา, ครูศิริ อินทร์วิมล)  

บ้านวิทย์น้อย58

Comments