ถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต

โพสต์11 ก.ย. 2562 23:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 02:15 ]
วันที่ 12 กันยายน 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  จัดการประชุม สัมมนา ถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน บูรณาการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 120 คน 

กิจกรรม: การบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร: 
    การต้านทุจริตในสถานศึกษา (ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักต้านทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
    การประเมิน ITA ระดับสถานศึกษา (ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา)
    การอภิปรายระดมความคิดถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (นายสัญญชัย รัศมีแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพาดหมอน / นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการอภิปราย)
    นำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต (นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ / นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง)
    สรุปการถอดบทเรียนและการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-23/2019-09-12_9-49-37.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1364510713698403?__tn__=-R

Comments