อบรมอังกฤษเข้มข้น

โพสต์6 ก.ค. 2556 00:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2556 07:11 ]
5 - 6 กรกฎาคม 2556
 

        การจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครูภษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษได้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : Introducing / Hammer,scissor, paper / Collecting money, ASEAN / Bird in the nest / True-False chair / Simon say /Boat fighting / Longest game / Alphabet game / Circle / Whisper game / Song / Websites for teaching / On we charge

วิทยากร : ดร.ขจิต ฝอยทอง, ดร.มณกาญจน์ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.อนงค์ จ้อยทองมูล, อ.จีริสุดา ภัคดีศุภผล, Mr.Zwane Bonga 

อบรมภาษาอังกฤษ


Comments