อบรมTablet ป.2 รุ่น 1

โพสต์6 ก.ค. 2556 06:35โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2556 23:02 ]
6 - 8 กรกฎาคม 2556 

    การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ป.2 อำเภอนครชัยศรี จำนวน 39 คน / อำเภอสามพราน จำนวน 53 คน / อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 15 คน / โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 15 คน รวม 122 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษา : สู่การศึกษาภาคอัตภาพ (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายไพบูลย์ วงษ์ปาน, นายเจน เกิดโพชา, นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ)  
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์)  
หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ) 
หน่วยที่ 5 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์พกพา อภิปรายศูนย์บริการเพื่อการเรียนการสอน (นักเรียน, ครู ICT) และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสาวอมรรัตน์ จินดา และนายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล) นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

วิทยากรกลุ่ม : 
1. นายศุภวุฒิ บัวเจริญ
2. นายหนึ่ง ภุมมาลา
3. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุง
4. นายรวิภาส โคมากุล
5. นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี
6. นางสาวโชติมา ปานจันทร์
  7. นายเจน เกิดโพชา
  8. นายศุภชัย หัวใจเพชร
  9. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
10. นายไพบูลย์ วงษ์ปาน
11. นายสมพงษ์ ปัญญาจิระวุฒิ

tablet1

Comments