ชึ้แจง o-net

โพสต์19 ม.ค. 2557 17:16โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2557 01:06 ]
20 มกราคม 2557 
 

    การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษาถึงความสำคัญ ในประสิทธิภาพการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
2. เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนและกรรมการกลาง (ภาคเช้า) /ตัวแทนศูนย์สอบ(ภาคบ่าย)

เนื้อหาสาระ/วิทยากร : 
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีพล  แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2)
การอภิปราย เรื่องแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น / นายธเนศ  ปานอุทัย /นายวิเชียร รุ่งทวีชัย และนางกัลยา  หอยทอง) ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ / ดร.มณกาญจน์ ทองใย ผู้ดำเนินการอภิปราย
แผนการบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 (ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์)
การอภิปราย เรื่องบทบาทของตัวแทนศูนย์สอบในการดูแลการสอบให้โปร่งใสและเป็นธรรม (นางรัชนี  กิ่งนอก / นายวิชัย  แสงเพชร / นายสมคิด สมเต๊ะ และนายสมศักดิ์ พงษ์กี่) ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ / ดร.มณกาญจน์ ทองใย ผู้ดำเนินการอภิปราย

ความคาดหมาย : สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม

หมายเหตู : จะมีการปฏิบัติการเช่นเดียวกันนี้ กับกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 24 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

o-net56

Comments