Coaching บ้านคลองโยง

โพสต์10 ก.ค. 2556 00:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2556 00:59 ]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ โดยศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มโรงเรียนอำเภอบางเลนและพุทธมณฑล ประกอบด้วย นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิไลวรรณ ตรีชั้น, นายสมชาย พูลศรี, นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล 

กิจกรรมการนิเทศ :  สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ พิจารณาดูแผนการสอน แสดงภาพสะท้อนการปฏิบัติ   ช่วยยกันบำบัดเสนอแนะเพิ่มเติม สร้างเสริมพลังการพัฒนา 
เนื้อหาสาระ :  แผนการจัดการเรียนรู้ / เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ (เน้น 5 L) / สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ /การวัดและประเมินผล  
นัดหมาย : นิเทศครั้งต่อไปโดยคณะนิเทศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

Coaching บ้านคลองโยง

Comments