ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ บ้านหัวอ่าว

โพสต์28 พ.ย. 2559 19:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 21:14 ]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายบัณฑิต สุขก่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ 1 และศึกษานิเทศก์ สพป. นฐ. 2 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวาในรองซีเมนต์ การทำฮอร์โมนไข่ สูตรเปิดตาดอก (ทำให้ผลไม้ออกดอก ลดการขาดร่วงของช่อดอก) การปลูกข้าวอินทรีย์ การทำปุ๋ยชีวภาพ นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ ขอขอบคุณนางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา นางคนึ่งนิตย์ ชิตมีไชย ครูโรงเรียนบ้านหัวอ่าว และทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Comments