Future Classroom Model

โพสต์29 พ.ย. 2564 20:48โดยWebmaster Supervisory

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนครูผู้สอน เข้าร่วมการประชุมอภิปรายวิพากษ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 2   มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย วิพากษ์รูปแบบ (MODEL) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายวิบูลย์ ทานุชิต ข้าราชการบำนาญ นายธีระพงษ์ ศริโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/262391094_2067399776742823_7077061518285407397_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/future1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/future2.jpg

Comments