พัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT

โพสต์25 ต.ค. 2561 21:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 21:06 ]

26 ตุลาคม 2561

การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี
และเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)

ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที 
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
สามพราน นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อประสานงานให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย)

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 รวม 121 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : 
- การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
- การสาธิตการเก็บชิ้นงานของผู้เรียน 
- วิธีการประเมินผลงานผู้เรียน 
- วิธีเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ตุลยพินิจ (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย) 

ความคาดหวัง : ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44829771_1758669934241752_8704151129748930560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44760776_1529057767239909_1570248590402519040_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44635857_1529057810573238_8936995347113181184_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44778832_254896738708705_3164423962574716928_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44827948_745114589170729_3456337152923664384_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44767718_2046180845444056_3233908677928812544_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1133135476835929?__xts__[0]=68.ARCSAL-EdcF8Mtbsi7Gm-hCueLNwERjPKFyVWvoxYuFWZAUBPWgZwXq0WvzTepft9YWaRRNm18bn2SL30HZr4jRTcKrboPvr4-tdeVvsj7CPyDSPU19Vi4fZnGVZKbZ4nuerimgjJKUI1ieexORKIwxtdSvUO4Iu7ybYFGHVA4IA96w6RsPKjf6su2-Did6qWkbJSaV6BImseA9XbIjmCbz8w68&__tn__=-R

ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

Comments