ID Plan ประเมินคุณภาพภายนอก

โพสต์18 มิ.ย. 2558 05:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2558 21:02 ]
วันที่ 19 มิถุนายน 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
        1. เพื่อให้ข้าราชการครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558
2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และครู จำนวน 55 โรงเรียน รวม 110 คน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 13 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2) / การเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นายธเนศ ปานอุทัย) / แผนพัฒนาตนเองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศน.พัชรี ยันต์ตรีสองห์, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, นางจำเจริญ สีมารัตน์) / แผนพัฒนาตนเองการประกันคุณภาพภายในตามหลักธรรมมาภิบาล (ศน.วิไลวรรณ โอรส, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู)  

id plan ประกันภายใน

Comments