Infographic

โพสต์13 พ.ค. 2559 01:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 08:46 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้ ICT ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูคอมพิวเตอร์ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 50 คน 

หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : 
    นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้ ICT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์) 
    แนวปฏิบัติและการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับงานอาชีพในโรงเรียนดีประจำตำบล) (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร)  
    ปฏิบัติการ Infographic (นายหนึ่ง พุมมาลา, นางปัทมา ชั้นอินทร์งาม ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม)
    แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สรุป มอบหมายภารกิจ  (ศน.สายใจ ฉิมมณี)

กิจกรรม : บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำชิ้นงานส่ง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยใช้ช่องทางที่กำหนดให้ 
    งานชิ้นที่ 1 Infographic ในกลุ่มสาระฯ หลัก 5 สาระฯ  
    งานชิ้นที่ 1 Infographic เรื่อง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียน
    งานชิ้นที่ 3 Infographic ที่มีการต่อยอดเพิ่มลิงก์ไปยังสื่อเสริม

ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : 
    ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติชิ้นงาน และเป็นวิทยากรขยายผลการปฏิบัติงานสู่ครูในโรงเรียนตนเองได้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมขยายผลในระดับโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลจากผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 นำมาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้วัด ดำเนินการจัดกระทำเนื้อหาจัดทำเป็นสื่อชิ้นงาน Infographic 
    ผู้เข้ารับการอบรม ประสานกับกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการรวบรวมจัดทำชิ้นงาน เป็นคลังสื่อ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
    ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในแวดวงการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวคิด หรือองค์ความรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : ครูต้อม ศุภวุฒิ บัวเจริญครูโรงเรียนวัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม / ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ 

Infographic


ชมอัลบั้มภาพ กิจกรรมการอบรม กล้อง Kootom Suppawut Buajalearn
Comments