Inspiring Science

โพสต์9 มิ.ย. 2556 02:56โดยWebmaster Supervisory
7-8 มิถุนายน 2556

    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒาครูในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องไผ่เงิน โรงแรมเวล นครปฐม 

วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science: a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M 1-3 Science และเผยแพร่ความรู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
    2. จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science ซึ่งประกอบไปด้วย powe rpoint ประกอบการสอน ชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในโมเดล 7 E
    3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    4. ศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    5. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย :  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 22 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร :   แรงบันดาลใจกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /แนะนำโครงการ-หน่วยการเรียนรู้ (ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (อ.เอื้ออารีย์ คำดี) / Ice Cream Cafe (น.ส.ธิดาณัฐ สายสุนทร) / Astro camp (นางภัทรธนันท์ ดีสุ) / Resort Design (น.ส.เอื้ออารีย์ คำดี) / Orchids (นางภัทรธนันท์ ดีสุ)  

Inspiring Science


Comments