การพัฒนาความรู้และสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

โพสต์28 มิ.ย. 2558 21:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2558 23:00 ]
วันที่ 27 มิถุนายน 2558        คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกระบวนการขับเคลื่อนและเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพโดยใช้ ID Plan (Individual Development Plan) หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ณ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดยนายพิศิษฐ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิด / ทบทวน ชี้แจง ความเป็นมาของโครงการ แนวปฏิบัติกำกับติดตาม / นำเสนอผลการดำเนินการ

ผลที่คาดหวัง : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : กลุ่มเฟสบุ๊กข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คุณหนึ่ง Prnakhonpathom II  

id plan 58

Comments