การประชุมผู้บริหาร 1/58

โพสต์4 เม.ย. 2558 10:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2558 10:58 ]
วันที่ 3 เมษายน 2558

การประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครปฐม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชุมผู้บริหาร ช้าราชการ ตามวาระการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 150 คน

กิจกรรม : ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณในผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา และขอบคุณกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐมเต 2 ในการดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจพร้อมชมเชยโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมอันดับที่ 1-10 ในแต่ละระดับชั้น ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

ภาพกิจกรรม : ขอขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 แหล่งข้อมูและภาพถ่าย

Comments