การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 58

โพสต์19 มิ.ย. 2558 20:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2559 18:39 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2558

        การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
        เพื่อสร้างความตระหนักถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มาใช้ในสถานศึกษาในบริบทของการปลูกฝังค่านิยม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
        เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความพร้อม ในการเตรียมการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 39 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 78 คน 

หลักสูร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินฯ เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า) 

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 / อภิปรายและนำเสนอประสบการณ์ที่พบจากการประเมินฯโดยคณะกรรมการประเมิน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ผอ.ธิดาภรณ์ เพ็งหนู, นางวิริยา ธุวภัทร์) / แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 7 ฐานการเรียนรู้ (นายพิมพ์ จันทมัด, นางรัตนา จันทมัด, นางเกร็ด อินทร์ภูเมศร์, นางศศิญาภรณ์ คำมหา, นางศิวะภรณ์ แก้วพงษา, นางสาวลริชา ม่วงสอน, นางสาวสุภาภัท เข๊มทอง, นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา) / นำเสนอข้อสรุปจากผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา / สรุป ถาม-ตอบข้อสงสัย / ปิดการประชุม


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/855844267802790

ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 58

Comments