การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

โพสต์14 พ.ค. 2558 08:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2558 21:16 ]
วันที่ 
14 - 15 พฤษภาคม 2558

        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย : 
1. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น


กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน ผลการอบรม มีครูวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม 27 คนร้อยละ 98 

หลักสูตรเนื้อหาสาระ / วิทยากร : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / ภาวะโลกร้อน(อ.วินัย คำนวลศิลป์ และ อ.ลัดดาวัลย์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์) / ไขปริศนานกฟินซ์ (อ.เอื้ออารีย์ คำดี ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย และ อ.ธิดาณัฐ สายสุนทร ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด) / กำเนิดดวงจันทร์ (อ.เพลินพิณ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, อ.กรภัค ฮึงวัฒนา ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และ อ.มณีรัตน์ สะบู่ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม) / น้ำขึ้นน้ำลง (อ.เอื้ออารีย์ คำดี และ อ.ธิดาณัฐ สายสุนทร) / ทำไมจม ทำไมลอย (อ.ภัทรธนันท์ ดีสุ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย, อ.วินัย คำนวลศิลป์ และ อ.ลัดดาวัลย์ วงศ์สุวรรณ) / ปริมาตรหายไปไหน (อ.เพลินพิณ จันทร์อ่อน อ.กรภัค ฮึงวัฒนา และ อ.มณีรัตน์ สะบู่)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. ครูมีสมรรถนะจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. ครูมีความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงขึ้น

ครูวิทย์ยุคใหม่


     

     

  
   
     
     
Comments