การสอบ O-NET'63

โพสต์8 มี.ค. 2564 06:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2564 04:55 ]
การจัดสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2564

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.718416815474437&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/158630653_1153315198442166_4293642730596613786_o.jpg?attredirects=0


วันที่ 9 มีนาคม 2564

        การประชุมคณะกรรมการจัดสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี  โดยการนำของ นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรฯ ระดับศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2  
        ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายชาญกฤต น้ำใจดี (ประธานศูนย์สอบ) ที่ได้มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการดำเนินการในภาพรวม พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล (รองประธานฯ)ที่กระตุ้นส่งเสริมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
        ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้มาเป็นวิทยากรรับเชิญ หัวข้อ : ถอดบทเรียนการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
        ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประธานสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติของ สทศ. ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
        กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สำหรับการดำเนินการ การเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบและสนามสอบ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
        สื่อการนำเสนอประกอบการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A2.jpg


วันที่ 10 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ จัดสอบในวันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1863703917112411

วันที่ 12 มีนาคม 2564
    
        คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ของศูนย์สอบ สพป.นครปฐมเขต 2  ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมของการจัดสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/2021-03-13_12-37-24.jpg?attredirects=0

        ขอบคุณภาพถ่ายจากสนามสอบ โรงเรียนวัดมะเกลือ/ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล/ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์/ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย/ โรงเรียนวัดดอนหวาย/ > 
คลิก 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
https://www.facebook.com/phratamnaksuankulap.ict/posts/113527857463396

โรงเรียนในอำเภอบางเลน > คลิก
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1173603843098145&id=100013456218820
Cr. ศน.สุรีพร พันยุโดด

วันที่ 13 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบโดยความสมัครใจ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการจัดสอบวันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1866013656881437

        คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ศูนย์สอบ สพป.นครปฐมเขต 2  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนย์สอบ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg

อ.นครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg

อ.สามพราน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/159935421_1867061850109951_8828789271644596654_n.jpg?attredirects=0

อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99.jpg

อ.พุทธมณฑล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg

ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
https://www.facebook.com/jojoebar.psm/posts/3902724056432592

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ตรวจเยี่ยม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3750149241766669&id=100003148908459
Cr. Pimwarat Bio

  นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
https://www.facebook.com/benz.csds.31/posts/1002223813639082
Cr.โรงเรียน วัดจินดาราม


      การปฎิบัติหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 13/03/64 > คลิก
https://www.facebook.com/kru.tak.96/posts/436461910951842

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสนามสอบ
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น ป.6 ณ สนามสอบวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) > คลิก

        นายสุริยันต์  สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ นายเมธี  อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดละมุด  ประกอบด้วยผู้เข้าสอบจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว จำนวนทั้งหมด 2 ห้องสอบ > คลิก 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384360271900455&id=285904331746060

สนามสอบ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า > คลิก
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/3666475436812222
Cr. Kru NamNung

สนามสอบโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ > คลิก
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2267223333418024&id=100003911381516
Cr. โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ นครแสงโสภานุคราะห์

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม 
สนามสอบโรงเรียนวัดจินดาราม < คลิก
Cr. โรงเรียนวัดจินดาราม

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/3666409516818814/
Cr. ทิพวรรณ ทิพวรรณ

สนามสอบโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม > คลิก

สนามสอบโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชากูล) > คลิก
https://www.facebook.com/thaphutschool/posts/945072802897842

สนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก
https://www.facebook.com/media/set?vanity=watbangluangschool&set=a.2781269058829805

สนามสอบโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/159626170_3983336848398122_4327741310152770559_o.jpg?attredirects=0

สนามสอบโรงเรียนบ้านบางประแดง > คลิก
สนามสอบโรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) > คลิก 


วันที่ 14 มีนาคม 2564

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งรับกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบโดยความสมัครใจ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการจัดสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2564 > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1867059130110223

สนามสอบโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
https://www.facebook.com/aomaimar/posts/3916981141681054

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.422373938829905&type=3

สนามสอบวิทยาลัยนาฏศิลป์ > คลิก
Cr. Naphaphan Khongkhanoy

สนามสอบพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/160960458_721324561894248_1888497188461257215_n.jpg
ได้มีคณะตรวจเยี่ยม ได้แก่ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ผศ.
ประธานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 / นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 2 / นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

สนามสอบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/%E0%B8%A0%E0%B8%9B%E0%B8%A3.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2564 
        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net63/161313454_1868546319961504_4611193241694952905_o.jpg?attredirects=0


Comments