การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

โพสต์8 พ.ค. 2558 01:42โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2558 05:01 ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

        จัดประชุมปฏิบัติการ : การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2558 "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล  จ.นครปฐม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่ครู และเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม สู้การแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์และมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มเป้าหมาย : ครู จากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 80 คน 
กิจกรรม : นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กล่าวรายงานในพิธีเปิด / นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ / เลขาโครงการ ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมของโครงการ / กลุ่มเป้าหมายรับฟังการบรรยายจากวิทยากร / แบ่งกลุ่มระดมสมองฝึกปฏิบัติตามใบงาน 

สอนสร้างสรรค์

Comments