12, 26 ตุลาคม 2564

โพสต์12 ต.ค. 2564 01:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2564 00:03 ]

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ Goole Meet  โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมด้วย นางสาวเกริน ช้อยเครือ นายเมธี อ้นทอง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 นางสาวนาลดา ภู่ประเสริฐ และนางสาวสุรีพร พันยุโด ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ PISA – Style online testing  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ นางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2
        วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 
        กลุ่มเป้าหมาย: ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน 
    - หนังสือราชการ > คลิก 
    - แจ้งเลื่อน > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม
        @ การอ่านระดับสูง (พัชรี  ยันตรีสิงห์) > คลิก 
        @ การประเมิน PISA ( เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
        @ PISA Style สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เว็บเพ็จ การสอบ PISA ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - เอกสารเพิ่มเติม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย > คลิก


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม Coding ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยากรการคำนวณเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเน้นให้เด็ก ๆ มีหลักการวางลำดับขั้นตอนการคิดและกระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิตศาสตร์อื่น ๆ ในการใช้สื่อชุดออกแบบกิจกรรม Coding - RoBot หุ่นยนต์หมีน้อย และชุดคำสั่งอัจฉริยะ ซึ่งได้รับเกียรติ วิทยากร จากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด บรรยายสาธิตวิธีการใช้งาน 
        โดยคณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด (คุณฐานพร วายุวรรธนะ / คุณภาณุพงศ์ โศภาวชิรานันท์ / คุณศิวกร แก่นแก้ว) มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 โรงเรียน  
        กำหนดการ : 
- พิธีเปิด มอบสื่อการเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรมการจัดอบรม (คณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด)
- ความเป็นมาของวิชาวิทยาการคำนวณ
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ แบบ Unplugged Programing
- เรียนรู้การใช้งาน MTiny Coding Kit
- ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ MTiny Coding Kit
- สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และต่อยอดกิจกรรมเข้าสู่ห้องเรียน
(นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 / นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2)
        อัลบัมภาพ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karxan/248943373_2040951449387656_2237629983570708729_n.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

        การประชุมกลุ่มนิเทศฯ ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมComments