การอบรม DLTV ครูปลายทาง

โพสต์7 ก.ย. 2557 19:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2557 18:25 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 6 กันยายน 2557

        การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง โดยใช้กระบวนการจดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเวทียม 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงาน จำนวน 280 คน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 47 คน / ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 208 คน / คณะทำงานและประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน 13 คน / คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : แนวพระราชดำริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม / นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ / แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน / แนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรม : โรงเรียนปลายทางร่วมประชุม แบ่งเป็นสองจุด  ณ โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม  ชมการถ่ายทอดรายการสดการประชุมจากส่วนกลาง และเนื้อหาตามกำหนดการ  ร่้วมสรุปอภิปราย ซักถาม มอบภารกิจ

DLTV2

Comments