ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ #1

โพสต์20 ต.ค. 2558 07:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2558 20:18 โดย Webmaster Supervisory ]
        การดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1 ระยะที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในเดือนตุลาคม 2558 โดยมี
ประเด็นในการนิเทศติดตามและรายงานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลการเตรียมการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

    1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในกิจกรรมต่าง ๆ : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน / ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” / ศึกษาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” / กำหนดตัวชี้วัดภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน / จัดทำแผนการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

    2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สร้างความเข้าใจการนำนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง / ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดทำตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม / เลือกกำหนดกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการและวุฒิภาวะของผู้เรียน / ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ / กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

    3. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียน / มีการประชุมชี้แจงนักเรียน / มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง / มีการประชุมชี้แจงกรรมการสถานศึกษา / มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ

    4. การจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน : จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล / จัดทำข้อมูลสารสนเทศจำแนกเป็นระดับชั้นเรียน / การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล / การจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ / การจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม

    5. การจัดทำโครงสร้างเวลาเรียน : วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา / วิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียนด้านครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ / จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามความต้องการของผู้เรียน / ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามความพร้อมของโรงเรียน / ออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” / ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

    6. การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” : เลือกรูปแบบกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน / เลือกรูปแบบกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน / กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมชัดเจน / ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา / ดำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามตารางเรียนที่กำหนด

    7. การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” : ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา / ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง / เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน / คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล / มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

    8. การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน : บุคลากร / งบประมาณ / วัสดุ อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ / การประสานงานองค์กรภายนอก

    9. การจัดระบบการนิเทศภายใน : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ / ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง / กำหนดกรอบการนิเทศ / จัดทำปฏิทินการนิเทศ / จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ

    10. การทบทวนหลังการปฏิบัติ : แต่งตั้งคณะกรรมการ / วางแผนการทบทวน / กำหนดประเด็นในการทบทวน / กำหนดระยะเวลาในการทบทวน 
/ การวางแผนใช้ผลการทบทวน

    11. ข้อสรุปในภาพรวม : สรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการ / ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการ / ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา



ภาพความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนและนิเทศ ติดตาม 

 
                                   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

                                 วันที่ 30 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/915824918471391?pnref=story

                                   วันที่ 30 ตุลาคม 2558
                                     
                                  วันที่ 30 ตุลาคม 2558
                                      
 

                                   วันที่ 29 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/915206588533224

                                   วันที่ 28 ตุลาคม 2558

                                   วันที่ 26 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913089588760206&id=100001775213114

                                  วันที่ 21 ตุลาคม 2558

                                  วันที่ 20 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/911669378886945?pnref=story
                                      
                                       วันที่ 19 ตุลาคม 2558

                                   วันที่ 18 ตุลาคม 2558 
https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1722034911359486

                                  วันที่ 16 ตุลาคม 2558

                                   วันที่ 15 ตุลาคม 2558
Comments