ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ #2

โพสต์17 พ.ย. 2558 19:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2558 09:00 ]
    ประเด็นการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนพฤศจิกายน 2558 หมวดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต ประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตาม จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่

    1. การเตรียมการจัดกิจกรรม : มีแผนการจัดกิจกรรม / กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา / สื่อหรือแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม / เครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    2. การใช้สารสนเทศในการจัดกิจกรรม : การจัดสรรงบประมาณ / วางแผนการจัดกิจกรรม / จัดครูที่รับผิดชอบกิจกรรม / จัดกลุ่มผู้เรียน / รายงานผลการจัดกิจกรรม / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    3. กระบวนการการจัดกิจกรรม : การบอกผลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ / กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการนำเข้าสู่กิจกรรม / เสริมแรงแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม / เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น / ผู้เรียนร่วมถกแถลงเมื่อจบกระบวนการจัดกิจกรรม / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    4. การใช้สื่อในการจัดกิจกรรม : ใช้สื่อตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม / เหมาะสมกับผู้เรียน / เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน / เร้าความสนใจของผู้เรียน / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม : ใช้แหล่งเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม / เหมาะสมกับผู้เรียน / เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน / เร้าความสนใจของผู้เรียน / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    6. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม : บุคลากรภายในโรงเรียน / ผู้ปกครอง / ภูมิปัญญาท้อง / ถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน / องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ / องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    7. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม : การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรม / เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย / บันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรม / สะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน / นำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน : มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม / มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม / มีความกล้าแสดงออก / ร่วมนำเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ / ร่วมสรุปองค์ความรู้ / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    9. สรุป : สรุปสภาพการดำเนินงาน / ปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะภาพการดำเนินงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ครั้งที่ 2 "การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ"

                                   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/925509040836312
                                   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
                                       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
                                   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/922662091121007
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/923592971027919
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/923402647713618
 
https://www.facebook.com/latanut.siri/posts/1153318371364121
                                       
                                   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
                                   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/910411749049722/

                                   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/910411749049722/
Comments