แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย

โพสต์12 มิ.ย. 2557 23:35โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2557 00:16 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 13 มิถุนายน 2557

การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและเขียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557  ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ด้านภาษาไทย นักเรียน สถานศึกษาและผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 80 คน และครูที่ดูแลนักเรียน กรรมการตัดสิน 10 คน

กิจกรรม : การแข่งขัน อ่านเอาเรื่อง (ย่อความ สรุปความ) / เขียนตามคำบอก / การตัดสินรายการประกวดเขียนเรื่องจากภาพ (อนาคตเด็กไทย), เขียนเรียงความ (ประเด็น : ประเทศไทยในสังคมอาเซียน), คัดลายมือ, แต่งกลอนสุภาพ (ความดีงามในความเป็นไทย) 

รักษ์ภาษาไทย

Comments