จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

โพสต์13 ส.ค. 2563 19:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2564 02:42 ]

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563

        ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การถอดบทเรียนการดำเนินการ การใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:
    1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ) สพป.นครปฐม เขต 2 
    2. เพื่อทดสดสอบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    3. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย: 
    คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2

วิทยากร: 
    1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์     ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน    คุณครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    3. นายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    - พิธีเปิดและชี้แจงการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์และปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ) โดย ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)
โดย นายไพบูลย์ วงษ์ปำน และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการทดสอบการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ 
    - อภิปราย ซักถามปัญหา สรุป และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์     

        คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.633334830896565&type=3


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/117391480_293382728424820_4946985932845953576_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/118283692_2394334424202901_5760067433931337198_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-13-%E0%B8%AA%E0%B8%84.jpg


Comments