คนดีของแผ่นดิน

โพสต์9 ก.ย. 2556 17:54โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 7 กันยายน 2556

    นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โดยกำหนดชื่อโครงการว่าโรงเรียนสุจริต ) ในการดำเนินงานดังกล่าวได้กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถม และมัธยมศึกษาคัดเลือกให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน รวม 225 โรงเรียนได้ร่วมกล่าวคำปฏิณญากับภาคีโรงเรียนสุจริตในวันที่ 7 มีนาคม  2556 ว่า 1.จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตทั้งโรงเรียนและชุมชน  3.จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและความยั่งยืน โดยมีกรอบการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการได้แก่ ทักษะกระบวนการ วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณ จากนั้นโรงเรียนต้นแบบสุจริตต่างก็ดำเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความสุจริตให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดผลตามปฏิญญา ดังกล่าว สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต และเป็น 1 ใน 25 โรงเรียน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว อนึ่ง การอบรมครูแกนนำวิทยากรจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดให้ เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ( การพัฒนานวัตกรรมโครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ) เพื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จะได้แนวทางไปดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและอบรมค่ายเยาวชน ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต และได้รับคัดเลือกให้เป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน มีจำนวน 123 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี / โรงเรียนต้นแบบสุจริต / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้

กิจกรรม : วิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์ 

วิทยากร : บุคลากรจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน)  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดค่ายเยาวชนฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นอนาคตที่ดีชาติสืบไป

ค่ายสุจริต

Comments