อบรมครูผู้ช่วย

โพสต์13 มิ.ย. 2562 23:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 19:37 ]

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ระหว่าง วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/62460295_696890734098945_1737080509046980608_n.jpg

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรม หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : 
    - พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ "เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน" (นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2) 
    - ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
    - อภิปรายการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนา 
(ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร, ศน.บุญสุพร เพ็งทา, ศน.เมธี อ้นทอง)
    - อภิปรายการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน 
(ศน.เกริน ช้อยเครือ, ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์, ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ)
    - ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
(นางสาวเกษร อุบล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
    - ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย 
(นายทวีพล แพเรือง)   , 
    - การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดีและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
(นายธเนศ ปานอุทัย, นายสมชาย เขม้นงาน, นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    - อภิปราย ครูผู้ช่วยในความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นครู 
(นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู, นายสญชัย รัศมีแจ่ม, 
ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญน)
    - ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
    - สรุป ประเมินผล ตอบข้อซักถาม

ประกาศผลคะแนนสอบ Pre-test, Post-test คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khruphuchwy/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A262.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khruphuchwy/64716623_2416260325105790_730802777202098176_n.jpg

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพถ่าย :
 ศน.เกริน ช้อยเครือ

สื่อประกอบการบรรยาย : 
    - การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (PDF) > คลิก

สมรรถนะ
Comments