กลุ่มบางเลนเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงาน

โพสต์28 ส.ค. 2556 23:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2556 04:00 ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2556

     การประชุมปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ของกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

วัถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในกลุ่มบางเลน จำนวน 12 โรงเรียน 163 คน 

เป้าหมายผลผลิต : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 163 คน เข้าใจนโยบาย ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เข้าใจการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระวิชา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเสวนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนโยบายทางการศึกษา โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / การวิเคราะห์หลักสูตร โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ 

วิทยากรกลุ่ม : นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ / นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น / นางสาวมนกาญจน์ ทองใย / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

ปฏิบัติการกลุ่มบางเลน


Comments