e-Book online สพป.นฐ.2

โพสต์7 ส.ค. 2556 01:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2556 09:20 ]
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

 การอบรม e-Book online ตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ศึกษานิเทศก์ ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และสื่อของครูในสังกัด  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและคณะทำงานสู่ความเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูกลุ่มสาระต่างๆ ที่สนใจการทำ e-Book ตามความสมัครใจ จำนวน 70 คน / ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 12 คน  

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : / การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / สื่อดิจิตัลเพื่อการเรียนการสอนของครู (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์) / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำ e-Book (วิฑูรย์ อริยพงษ์) / การติดตั้งโปรแกรม (ณรงค์ศักดิ์ / รวิภาส / ศุภชัย และคณะ) / คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมของโปรแกรม (ศุภวุฒิ / ไพบูลย์ / หนึ่ง) / การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF ขั้นตอน วิธีการ การใช้เมนูและเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม การ Publish / การส่งชิ้นงานถึงผู้จัดการอบรม หรือเพื่อการต่อยอดสู่การประกวดแข่งขัน (เจน / จักรกฤษณ์ / อนุรักษ์) 

วิทยากร : นายศุภวุฒิ บัวเจริญ / นายหนึ่ง ภุมมาลา / นายไพบูลย์ วงษ์ปาน / นายเจน เกิดโพชา / นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ / นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี / นายรวิภาส โคมากุล / นายศุภชัย หัวใจเพ็ขร์ / นายไพศาล พวสุทธิ์ / นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ / นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล  

เป้าประสงค์ : ครูได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ออกแบบและพัฒนาอีบุ๊กเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ต้นฉบับ  สื่อที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินจากการประกวดสื่อในโครงการ และได้รับการเผยแพร่สามารถนำไปไปใช้ได้อย่างทั่วถึงในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

อบรมอีบุ๊ก


Comments