แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาภาษาไทย

โพสต์19 พ.ค. 2556 04:17โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2556 04:53 ]
18 - 19 พฤษภาคม 2556 
        
        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล นครปฐม 
เพื่อ : เป็นเวทีให้ครูที่ประสบความสำเร็จในการสอนภาษาไทย นำเสนอเทคนิควิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จ และครูผู้สอนภาษาไทยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม ซึ่งจะนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ให้สูงขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอสนภาษาไทยสังกัด สพป.นฐ. 2 โรงเรียนละ 1 คน
หลักสูตร-เนื้อหาสาระ / วิทยากร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การวิเคราะห์ข้อสอบภาษาไทยระดับชาติ (ศน.พัชรี ยันต์ตรีสิงห์) / วิเคราะห์ตัวชี้วัดภาษาไทย / สื่อ-นวัตกรรม โดยคณะครูผู้สอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาไทย
กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 ฟังบทสรุปจากการถอดบทเรียนประสบการณ์ครูผู้ประสบความสำเร็จ / นันทนาการ / เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ / กิจกรรมแดนเซอร์ใบ้-ละครใบ้ / กิจกรรมการเขียน / วิเคราะห์เพลง / ถอดบทเรียนครูภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ / สรุปองค์ความรู้ ประเมินผล อภิปราย-ซักถาม  


Comments