แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหาร

โพสต์5 ส.ค. 2557 07:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2557 19:10 โดย Webmaster Supervisory ]
1 - 2 สิงหาคม 2557

    การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ รุ่นที่ 2 ณ บึงปรีดารีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา และให้ผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้ไปไปบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย : ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากรุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : กิจกรรมสร้างพลังขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีม / หลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร / หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง / การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอกรอบที่สี่

บึงปรีดารีสอร์ท


Comments