โรงเรียนสุจริต

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 17:07 ]

29 มีนาคม 2562

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลรายงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/2019-05-04_11-14-37.jpg
        ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดอยู่ลำดับที่ 23 ได้คะแนน 91.50  จากจำนวน 225 หน่วยงาน > คลิก

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562)
Integrity and Transparency Assessment
ITA Online 2019 > คลิก


การประชุมทางไกล
การประเมินคุณธรรมและตวามโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment
การประเมิน ITA (2 พฤษภาคม 2562)


เพลงโรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
http://www.uprightschool.net/home


เอกสาร/ข้อมูล เพื่อทบทวนและต่อยอด

        โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 
    1. หลักสูตรทุจริตศึกษา
    2. โรงเรียนสุจริต
    3. เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
    4. การประเมินคุณธรรมและตวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

        คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย   ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  สพฐ. ได้ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) จาก สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับรางวัลชมเชย > คลิก

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมตริยธรรม และ        ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
เอกสารโรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง > คลิก
เอกสารคู่มือ/แนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต > คลิก
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 โรงเรียนสุจริต > คลิก
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 รายชื่อคณะครู อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม (10-11 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม(ระดับปฐมวัย) > คลิก
https://drive.google.com/file/d/1uEnu43d2wAeakdilF1dXJF5LSVPCwNSa/view?usp=sharing


(ตัวอย่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2562

ระดับปฐมวัย 
- ปก ปฐมวัย > คลิก
- ประกาศ คำนำสารบัญ ปฐมวัย คลิก 
- หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย คลิก  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
- ปก ป.1-3 > คลิก
ประกาศ คำนำสารบัญ ป.1-3 คลิก
ส่วนหน้าหลักสูตร ป.1-3 คลิก 
หลักสูตรต้านทุจริตและแผน ป.1 คลิก
หลักสูตรและแผนป.2 คลิก 
- หลักสูตรและแผน ป.3 คลิก 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
- ปก ป.4-6 > คลิก 
- ประกาศ คำนำ สารบัญ ป.4-6 > คลิก 
- ส่วนหน้าหลักสูตร ป.4-6 > คลิก
หลักสูตรต้านทุจริตและแผน ป.4 > คลิก
หลักสูตรและแผน ป.5 > คลิก 
หลักสูตรและแผน ป.6 > คลิก 


Comments