มหกรรมวิชาการปฐมวัย#2

โพสต์1 เม.ย. 2559 03:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2559 00:20 ]
วันที่ 2 เมษายน 2559

        งานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ครั้งที่ 2  วันที่ 2 เมษายน 2559  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ :   
    1.เพื่อสรุปผลงาน การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยในรอบปีที่ผ่านมา
    2.เพื่อเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยได้นำเสนอผลงาน สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในห้องเรียนสู่สาธารณชน
    3.เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ครูปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตลอดจนทั้งภาครัฐและเอกชน
    4.เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐมวัย ผู้บริหาร จากโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ และเครือข่าย ทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พุทธมณฑล 20 คน / อ.นครชัยศรี 35 คน / อ.สามพราน 47 คน / อ.บางเลน 35 คน / รร.เอกชน 93 คน / ผู้บริหาร 7 คน / กรรมการ 20 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 257 คน

กิจกรรม : 
    1.นิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายประจำอำเภอ และโรงเรียนเอกชน
    2.การนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)
    3.ผลงานการประกวดแต่งคำคล้องจอง นิทาน และการผลิตสื่อการสอนโดยใช้คำพื้นฐานระดับปฐมวัยเป็นฐาน
    4.ตัวอย่างการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบวัฏจักรการวิจัย 2 รอบ

ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : ครูปฐมวัยได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนปฐมวัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมให้เกิดกับงานการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : 
    1. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
    3. นางสาวสังเวียน พึ่งแสง ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

มหกรรมวิชาการปฐมวัย#2ผลการตัดสิน ผลงานจากการใช้คำในบัญชีคำพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 3 กิจกรรม 

การแต่งนิทาน มีผู้ส่ง 12 ราย จำนวน 14 เรื่อง
ชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอรวรรณ กิจจิว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวแสงเดือน ม่วงคลองใหม่ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รางวัลชมเชย อันดับ 1 นางรุ่งนภา ภัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม
รางวัลชมเชย อันดับ 2 นางวิไลรัตน์ กุลศรี โรงเรียนบ้านบางเลน

การแต่งคำคล้องจอง มีผู้ส่ง 18 ราย จำนวน 29 เรื่อง
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสมฤดี ปิ่นเกล้า โรงเรียนวัดดอนหวาย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางณัชชา สะสม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสุภาพร วงศ์ทองดี โรงเรียนวัดไร่ขิง
รางวัลชมเชย อันดับ 1 นางสาวสายชล อินทร์สว่าง โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
รางวัลชมเชย อันดับ 2 นางสาวจิรฐา ภาสนยงภิญโญ โรงเรียนบ้านบางเลน

การผลิตสื่อการสอน/นวัตกรรม มีผู้ส่ง 14 ราย จำนวน 19 เรื่อง
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาพร กลัดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายไกรสร ออมสิน โรงเรียนวัดสาลวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวณัฐณุชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง
รางวัลชมเชย อันดับ 1 นางสาวสำลี แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดศีรษะทอง
รางวัลชมเชย อันดับ 2 นางสาวพรเพ็ญ เดชรุ่ง โรงเรียนบ้านบางม่วง
รางวัลชมเชย อันดับ 3 นางสาววรินทร พี่งแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

การประกวด Best Practices มีผู้ส่ง 5 ราย จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัลชมเชยทุกราย เนื่องจากผลงานได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์
นางสาวนภาทิพย์ ศรีประมงค์ โรงเรียนนักบุญเปโตร
นางสาวอรอุมา กางโม้ โรงเรียนนักบุญเปโตร
นางสาวศิริพร ลีอ้อม โรงเรียนนักบุญเปโตร
นางประไพพรรณ นิลขาว โรงเรียนนักบุญเปโตร
นางสุภาภรณ์ วงษ์ทองดี โรงเรียนวัดไร่ขิง
                                    การเตรียมงาน

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/865681550210711/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=947446032037018&id=100003148908459
Comments