Mock Assessment

โพสต์4 พ.ย. 2562 23:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2563 07:56 ]
โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมาณ 2562

        กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
        การลงภาคสนาม เพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  จึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mock.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2562
        โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302406033215670&id=702188523237437&__tn__=-R

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg
Cr.แอดมินครูอนุรักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A71jpg.jpg

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1428092280673579?__tn__=-R
Cr.ภาพจาก ศน.เกริน ช้อยเครือ


21 พฤศจิกายน 2562
     โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2346221915667857&type=3

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
        โรงเรียนวัดบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/465023401061043/


ข้อมูลพิ่มเติม

 รายชื่อสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) คลิก 
 บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา คลิก
 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ....
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
        4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
        6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย  
        - สื่อ PPT คลิก 
        - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
 “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 
 โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก  
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-43-18.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-47-17.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg


Comments