MOU Starfish

โพสต์14 ธ.ค. 2563 22:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 18:54 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

        การประชุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  และ ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/mou1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/mou63.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

    
    มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทยทุกคนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning (AL), Problem – Based Learning (PBL), Professional Learning Community (PLC)
        มีการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย จัดให้มีทีมโค้ชภายนอกโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นทั้งโค้ชและพี่เลี้ยง ในการสนับสนุนส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคกระบวนการสอน มีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ Leadership workshop Teacher Boot Camp / PLC ออนไลน์ / เข้าร่วมรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน PLC Happy Hour Live / สร้างโค้ชภายในโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษา
        ซึ่งในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการลงนามระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคะนอง โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนคลองบางกระทึก

- รายชื่อผู้ลงนาม (MOU) ของมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    2. น.ส.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    3. อาจารย์ธิติ ธีรเธียร
    4. น.ส.ณินัญกานต์ น้อยสำแดง
    5. นายศรศักดิ์ หลาบนอก
    6. น.ส.อารยา สุวรรณอาศน์
- รายชื่อผู้ลงนามความร่วมมือของ สพป.นครปฐม เขต 2
    1. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    2. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    3. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (พยาน)
    4. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ (พยาน)
- รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามและเป็นพยาน > คลิก
- เอกสารลงนาม บันทึกข้อตกลง > คลิก
- ไฟล์เสียงการถาม-ตอบ > คลิก 
- อัลบั้มภาพ > คลิก
- ข่าวจากนครปฐมนิวส์ > คลิก
- ข่าวจากสยามรัฐ > คลิก 
- ข่าวจาก THAILANDNEWS  > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-MOU.jpg


Ć
15ธค63.mp3
(7722k)
Webmaster Supervisory,
15 ธ.ค. 2563 20:11
Comments