MOU เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2564 18:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2564 18:28 ]
        โครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการเป็นแบบอย่างและหนุนเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมีสถานศึกษารางวัล IQA AWARD เป็นสถานศึกษาแกนนํา และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

        พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ณ ห้องประชุม Coference สพป.นครปฐม เขต 2 
        สถานศึกษาแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
        สถานศึกษาร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และโรงเรียนคลองทางหลวง 

        โครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการเป็นแบบอย่างและหนุนเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมีสถานศึกษารางวัล IQA AWARD เป็นสถานศึกษาแกนนํา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่าย ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนสิ้นสุดโครงการ

        - ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 > คลิก
        - เอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ. > คลิก  |  ภาคผนวก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/moukheruxkhaynwatkrrmkhunphaphsthansuksa/mou1.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/moukheruxkhaynwatkrrmkhunphaphsthansuksa/146684413_1133703480403338_6862472526219873879_o.jpg?attredirects=0


Comments