รับฟังการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo Hybrid

โพสต์13 ธ.ค. 2559 19:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 21:10 ]
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 

        ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 รับฟังการแนะนำโครงการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ณ ห้อง ICT สพป.นฐ.2 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคเอกชน โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR ด้วยหลักสูตร Echo Hybrid จุดประสงค์เพื่อนำไปขยายผลให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/echo%20hybrid.jpg
Comments