แนะแนวศึกษาต่อ

โพสต์10 มิ.ย. 2557 02:49โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 10 มิถุนายน 2557

การประชุมปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมปาริชาติ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม อย่างเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง และเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ ต่อสายสามัญในอัตราส่วน 51 ต่อ 49 ภายในปี 2558 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนขยายโอกาส สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 22 แห่ง จำแนกเป็นผู้บริหาร 22 คน  ครู 44 คน รวม 66 คน 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา (นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า, นายชนะ ตระกูลราษฏร์) / อาชีพกับคุณค่าของชีวิต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ความต้องการกำลังคนสายอาชีพและแนวทางเพิ่มกำลังคนตามความต้องการตลาดแรงงาน (ผอ.วิษณุ นัคราโรจน์ และคณะ)

กิจกรรม : นายพิศิทธิ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด / การบรรยาย / การอภิปราย / การแบ่งกลุ่ม work shop จำนวน 10 shop

แนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา


Comments