การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์28 พ.ค. 2564 20:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2564 18:54 ]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) โดยส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 ผ่านช่องทาง OBEC  Channel เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/naewthang/191897638_1926393424176793_6006829186738730459_n.jpg

        แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ประกอบด้วยผลการสำรวจการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของโรงเรียนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเตรียมความพร้อมถึง 31 พฤษภาคม 2564 มีการเรียนเชิงรุกก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น รายวิชาเดิมยังคงอยู่แต่เปลี่ยนวิธีให้นักเรียน เรียนรู้สถานการณ์จริงในมุมมองของตนเอง เพื่อให้นักเรียนเห็นโลกจริงที่ซับซ้อน และหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะสถานการณ์จริงกระตุ้นการเรียนรู้ดีกว่ารายวิชาแบบดั้งเดิมในห้องเรียน เปลี่ยนจากการเรียนรู้ด้วยการรับความรู้เป็นการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความรู้

เอกสาร การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ > คลิก 
    สพฐ.กับการจัดการศึกษาของชาติ  > คลิก 
    การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก 
    แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564 > คลิก 
        e-Bookคลิก Comments