นิเทศ1/62

โพสต์18 พ.ค. 2562 10:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 21:37 ]
การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ และ ศน. ณฐรัช อะตะกุมมา ได้นิเทศและร่วมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในกลุ่มเพชรบัวงาม (โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ โรงเรียนวัดเกษตราราม โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบอนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี )
https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2273275886069336

https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2273259972737594
ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา > คลิก


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย 
ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ได้ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อประเมินความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/2019-05-19_6-33-38.jpg?attredirects=0

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดไทยาวาส
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg?attredirects=0

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (บางเลน)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกกตาล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดประชานาถ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96.jpg


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ศน.เมธี อ้นทอง ร่วมกับ นางสาวสายพิณ กรรณสูต 
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านห้วยกรด โรงเรียนวัดโคกเขมา และโรงเรียนวัดท้องไทร
https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2466226100089294

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)


วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562

ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนบ้านคลองจินดา โรงเรียน บ้านคลองใหม่ และโรงเรียนบ้านดอนทอง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ศน.เมธี อ้นทอง ร่วมกับ นางสาวสายพิณ กรรณสูต
กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนบ้านลานแหลม
https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2468190413226196

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดลำพญา  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001333058907


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดสาละวัน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg


โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A12.jpg

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF.jpg

โรงเรียนมะเกลือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดบางภาษี
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2419088451652600

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2419075901653855

ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์ ร่วมกับ นางรัชนี เมตตา
โรงเรียนวัดบางปลา
https://www.facebook.com/ternakhon/media_set?set=a.2165113786938824&type=3

ศน.บุญสุพร เพ็งทา
โรงเรียนคลองทางหลวง
https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/2395989847321447


วันที่ 27 พ.ค. 2562

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2421859801375465

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2421849451376500https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/61551975_2592825214061904_5830684259148365824_n.jpgComments