นิเทศวันเปิดเรียน

โพสต์1 ก.พ. 2564 21:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2564 20:44 ]
นิเทศการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ปฏิบัติการภาคสนาม นิเทศการเปิดเรียนของสถานศึกษา  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันประกาศเปิดเรียนวันแรก 
        เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจการปฎิบัติงาน โดยบูรณาการตามมาตรการป้องกันโควิด-19  เฝ้าระวัง  ดูแลช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำในการปกป้องตนเองและคนรอบตัว โดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
        เน้นย้ำให้ยึด 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
    1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
    2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
    4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
    5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
    6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

อำเภอนครชัยศรี

โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: อัลบั้มของโรงเรียนวัดไทร รวมภาพกิจกรรม > คลิก

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) ขอขอบคุณท่าน ศน. บุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดการเรียนการสอน ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดไทรฯ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-04_9-15-29.jpg

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg

โรงเรียนวัดละมุด
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดละมุด คลิก

โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

อำเภอสามพราน

กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา > คลิก

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุคราะห์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

โรงเรียนบ้านบางประแดง (เลาหดิลกราษฏร์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านบางประแดง > คลิก 

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
 ขอบคุณที่มาข้อมูล: Somboon Wiriya > คลิก 

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านหัวอ่าว > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_12-40-49.jpg

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นครราษฏร์ประสิทธิ์
ขอบคุณที่มาข้อมูล: Sonchai Rasmeecheam > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg

โรงเรียนวัสรรเพชญ
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัสรรเพชญ-ทวีวิทยาคม > คลิก 
https://www.facebook.com/watsanphet/posts/3828792700544409

อำเภอบางเลน

ขอบคุณที่มาข้อมูล: ศน.สุรีพร พันยุโดด > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

โรงเรียนวัดบางหลวง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: อัลบั้มนิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนวัดบางภาษี บุญเรือนบูรณะ
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดบางภาษี บุญเรือนบูรณะ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5.jpg

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก

โรงเรียนวัดศิลามูล
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ชำนาญ สังข์ทอง > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_13-39-37.jpg

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_18-58-26.jpg

อำเภอพุทธมณฑล

โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์คลิก
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" คลิก 
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดี ราษฎร์รังสฤษดิ์) 
โรงเรียนวัดสาลวัน คลิก  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คลิก 
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลิก  
โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) คลิก 

ขอบคุณที่มาข้อมูล: เว็บเพ็จ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 

    - เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%991%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg


Comments