NT'59

โพสต์8 มี.ค. 2560 00:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 23:37 ]
        NT เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ

        การสอบ NT กำหนดตารางการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี  โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา  พอสอบเสร็จแล้ว ก็จะแจ้งค่าเฉลี่ยของโรงเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ๆ ทราบ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 

        ต่อมา ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลจากเดิม โดยได้ใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งจะเน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล 

        ข้อมูลเพิ่มเติมการประเมิน NT ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269137640191919&id=100012870550592

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630220380507100&id=100005574309177

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/888232454650612?pnref=story

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1246834995370380

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=257913341315694&id=100012910892306

Comments