การสอบ NT'61

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 00:41 ]
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

6 มีนาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) 


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2039834542737084

https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/834935516848278?__tn__=-R

กลุ่มเพชรบัวงาม
https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2166393306757595
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม > คลิก

สนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม5 มีนาคม 2562
สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งมอบข้อสอบ NT'61 ให้สถานศึกษา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1224966710986138&type=1&l=c949ca318c

https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2164855490244710
ขอบคุณ: โพสท์ของ Natharach Ata

26 กุมภาพันธ์ 2562

รับข้อสอบจากส่วนกลาง
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220165501466259?__tn__=-Rการประสานสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปล่วงหน้า

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561    
     รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 
     ด้านภาษา (Literacy) วัดมะเกลือ เด็กหญิงมนัสชนก พิมพ์ดี / เดชอนุสรณ์ เด็กหญิงกัญญาภทัร อรุณรัศมี เด็กหญิงลลดา เสือสว่าง เด็กหญิงปนัดดา ระหงษ์ เด็กหญิงณฐัณิชา แสงประเสรฐิ > คลิก 
     ด้านคำนวณ (Numeracy) วัดบางไผ่นารถ เด็กหญิงบัว นาดี / วัดราษฎร์ศรัทธาราม เด็กชายวิญญบูณย์ตร พีงษ์ศิลป์ / นาคประสิทธิ์ เด็กชายกรวิชญ์ กิจสงวน / กันตวิชญ์ เด็กหญิง สิรนิดา เกตแก้ว > คลิก
     ด้านเหตุผล (Reason ability) > คลิก
 เปิดเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก 
 เปิดเพจ กี่ยวกับ NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ Chaisri Nites
    - NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562
    - คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก 
    การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก

 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET / การอ่าน การเขียน (RT) / NT 
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


Comments