O-NET '59

โพสต์4 ก.พ. 2560 07:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 00:55 ]
O-NET : Ordinary National Educational Test
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

        O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ O-NET

    เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิกhttps://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1281564585267246.1073741881.100002411515074&type=3

Comments