OD 60 NPT2

โพสต์12 ก.ย. 2560 23:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 22:12 ]
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560
การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายจิระชัย ทีคำ) รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 / ธรรมมภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร (ทวีพล แพเรือง) / นำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม / การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม / สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรม : ฟังบรรยาย / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนผลการประเมินแนวทางการพัฒนาและบทเรียนการพัฒนา มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 และจัดทำบทเรียน (วิทยากรประจำกลุ่ม) / นำเสนอบทเรียนแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน (วิทยากรประจำกลุ่ม) / ปฏิบัติงานกลุ่มในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน (วิทยากรกลุ่ม) / ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริห์ จังหวัดเพชรบุรี (วิทยากรประจำโครงการ) 

สื่อ เอกสารอ้างอิง :    

        - ธรรมาภิบาลการพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 2 สู่องค์กรคุณภาพ > คลิก
        - ข้อคำถามการจัดทำบทเรียนการปฏิบัติ คลิก 
        - การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ > คลิก 
        - คู่มือการจัดระดับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี > คลิก
        - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี > คลิก
        คู่มือแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2560) > คลิก
        - มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิก
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิก 
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/od60npt2/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg?attredirects=0


https://kruweerachat.blogspot.com/2012/10/blog-post_6.htmlhttp://www.nmd.go.th/new/document/pdf/good_governance_rating.pdf
http://www.nmd.go.th/new/document/pdf/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdfhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMV3RzeWh3eENCODA/view?usp=sharing

อัลบั้มภาพกิจกรรม : 
อัลบั้ม 1  |  
อัลบั้ม 2  |  อัลบั้ม 3

การอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพลอยพิมาน โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากนั้น นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งผลการทำงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
        ในภาคบ่าย(14 กย. (บ่าย) – 15 กย.) เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร” โดย นายทวีพล แพเรือง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลการพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 2 สู่องค์กรคุณภาพ” โดย นายธีระพงศ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวถึงบทเรียนการปฏิบัติที่ดี ตามบริบทของตนเองในการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา โดยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนผลการประเมินแนวทางการพัฒนาและบทเรียนการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 และการนำเสนอบทเรียนแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน (วันที่ 15 กันยายน 2560)

https://www.facebook.com/prnakhonpathom2/posts/1527270260652969?notif_t=like_tagged&notif_id=1505540622471569


Comments