ป.1 อ่านออกเขียนได้

โพสต์22 พ.ค. 2558 22:17โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 05:48 ]
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

        การอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนาตนเอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงนโยบายโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนาตนเอง (BBL) 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป. 1 โรงเรียนละ 2 คน รวม 246 คน 

เป้าหมาย : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ โดยมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรเนื้อหาสาระ / วิทยากร : การอบรมทางไกล วิทยากร โดย นางพรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส หัวข้อการอบรม ได้แก่ สมองกับการจัดการเรียนรู้ / กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน / การนำทฤษฎี BBL ไปประยุกต์ใช้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (BBL Technics for Learning) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : เว็บเพ็จของกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 (Chaisri Nites)  

Comments