การประเมินพัฒนาการปฐมวัย'61

โพสต์6 มี.ค. 2562 21:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 19:17 ]
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

7 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/2019-03-07_12-11-25%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดสาลวัน

วันที่ 12 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดสรรเพชญ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003148908459&sk=photos&collection_token=100003148908459%3A2305272732%3A69&set=a.2070395849742025&type=3


การเตรียมการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562


        กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมชี้แจงครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร  โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โรงเรียนวัดบางหลวง

ประเด็นการประชุม
    1) การใช้เครื่องมือจากคู่มือเพื่อการประเมินพัฒนาการ  
    2) การจัดสรรงบประมาณ 
    3) การแต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมิน 
    4) แจกคู่มือการประเมินพัฒนาที่ สพฐ.ส่งมาให้  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5748.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5686.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5755.jpg?attredirects=0


การสื่อสารชี้แจงก่อนหน้าการประเมิน

    - คลิปเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก 
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 45/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - หนังสือราชการแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก 
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
Comments