พัฒนาคุณภาพวิชาการ

โพสต์12 ก.ย. 2558 17:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2558 05:46 ]
วันที่ 12 กันยายน 2558

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลงานโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล  ณ โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจและกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในฝัน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน, ครูโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 270 คน 

หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร : การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (ดร.สมชัย ชวลิตธาดา)  /  การยกระดับคุณภาพวิชาการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)  

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / การฟังบรรยาย ศึกษาเอกสาร 


ดร.สมชัย ชวลิตธาดา

Comments