พัฒนาสื่อยกระดับ

โพสต์31 ต.ค. 2556 08:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2556 20:21 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556

        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาสื่อมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำคลังข้อสอบ สพป.นฐ. 2  ณ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  
        กลุ่มนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  สร้างทีมวิทยากร นำคณะครูร่วมพัฒนาสื่อ เพื่อยกระดับผลสัมฤทฺ์ทางการเรียนและจัดทำคลังข้อสอบ 
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 69 คน 
 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม :  ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด   นักเรียนเรียนรู้อะไร  ทำอะไรได้  ความคิดหลัก  ความคิดรวบยอด  เทคนิคการสอน  แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาหมู่บ้านมอญ พิพิธภัณฑ์ค่ายทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สอง  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้สื่อเป็นเอกสารคู่มือการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพป.นครปฐม เขต 2  นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะวิทยากร. 

โฮมพุเตย

Comments