พัฒนาองค์การ

โพสต์23 พ.ค. 2557 14:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2557 18:52 ]
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557

    การอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ / เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นตามมารฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 77 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การประเมินเสริมพลังอำนาจ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และคณะศึกษานิเทศก์) วิเคราะห์ภาระงานนำสู่มาตรฐานสำนักงานและการบูรณาการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่บทเรียนและการนำเสนอ

กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ / พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการจัดทำ e-Book Online ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ / แบ่งกลุ่มระดมสมองปฏิบัติตามใบงาน / นำเสนอผลการระดมสมอง / ผ่อนคลาย / ทัศนศึกษาบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่อบรม ได้แก่  บ้านดินเขากลิ้ง, อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ 

พัฒนาองค์การ 57

Comments