ผลสอบ O-NET'60

โพสต์24 มี.ค. 2561 10:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2562 20:21 โดย Webmaster Supervisory ]


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก
 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก
 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ดูย้อนหลังปีก่อนหน้านี้ > คลิก 

 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2560 > คลิก
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก


Comments