ผลสอบ O-NET'60

โพสต์24 มี.ค. 2561 10:41โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 20:49 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิกรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิกดูย้อนหลังปีก่อนหน้านี้ > คลิก

 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2560 >> http://www.niets.or.th
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
Comments